ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ: Ψήφος εμπιστοσύνης η επένδυση από την York Capital

ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ: Ψήφος εμπιστοσύνης η επένδυση από την York Capital

Η επένδυση ύψους 100 εκατ. ευρώ της York Capital στην ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, θα ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητα της, προς εξασφάλιση της υλοποίησης του επενδυτικού της προγράμματος και της ανάληψης νέων έργων σε μία κρίσιμη χρονική στιγμή για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ελληνική εταιρεία.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίαση της 2 Νοεμβρίου, αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τις 25 Νοεμβρίου, προκειμένου να αποφασίσει, μεταξύ άλλων επί των ακόλουθων θεμάτων:

- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

- Έκδοση μετατρέψιμου και ανταλλάξιμου μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3156/2003, όπως ισχύει, και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 εδ. β' του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για το σχηματισμό πλήρους εικόνας και κατά συνέπεια είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της κατάστασης, τη διαμόρφωση κρίσης και εν τέλει για τη λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σε συνδυασμό με την έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές της εταιρείας και ανταλλάξιμου με μετοχές εκδόσεως της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, κυριότητας της εταιρείας, αποσκοπεί στην είσοδο της YORK CAPITAL MANAGEMENT, ενός από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οργανισμούς παγκοσμίως, μέσω της θυγατρικής York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l.,

Εύλογο το τίμημα των 2,5 ευρώ/νέα μετοχή

Η York θα επενδύσει 100 εκατ. ευρώ στον ελληνικό όμιλο, γεγονός που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητα της εταιρείας.

Η προτεινόμενη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίζεται σε 2,50 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, «η τιμή αυτή είναι ανώτερη από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή του προηγούμενου εξαμήνου, που είναι 2,29 ευρώ ανά μετοχή. Η τιμή αυτή θεωρείται εύλογη και συμφέρουσα, τόσο για την εταιρεία, όσο και τους παλαιούς μετόχους της. Το γεγονός αυτό, λαμβανομένου υπόψη και του ύψους της επένδυσης στην παρούσα οικονομική συγκυρία, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης τόσο στην Εταιρεία όσο και στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».

Τέλος, ως προς το λόγο ανταλλαγής των ομολογιών σε μετοχές εκδόσεως ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, αυτός θα συναρτηθεί από την αρχική τιμή μετατροπής της ΓΕΚ- ΤΕΡΝΑ, αλλά και τις χρηματιστηριακές τιμές των ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, όπως αυτές θα διαμορφωθούν την στιγμή μετατροπής των ομολογιών .

Διαβάστε επίσης:

Η York Capital Management επενδύει 100 εκατ. ευρώ στην ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ