ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απαραίτητος ο κλειδάριθμος για τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ

Απαραίτητος ο κλειδάριθμος για τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ

Κλειδάριθμο, θα χρειαστούν οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα νέα προγράμματα τουΟΑΕΔ, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν εντός των προσεχών ημερών.

Για την έκδοση κλειδαρίθμου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν:

Οι ατομικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.

Τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Η διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από πρόσωπο που νόμιμα εξουσιοδοτήθηκε, με πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο ή με εξουσιοδότηση από δημόσια αρχή με το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η ενέργεια και ο λόγος εξουσιοδότησης, είτε πρόκειται για ατομική επιχείρηση είτε για επιχείρηση άλλης νομικής μορφής (Α.Ε., Ο.Ε. ΕΠΕ κλπ).

Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα τότε κατά την έκδοση του κλειδαρίθμου θα πρέπει να δηλώνονται και να καταχωρίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (δ/νση, τηλ.,email, ΑΦΜ κλπ) κάθε υποκαταστήματος.

Διαβάστε επίσης: Αναγκαίος ο κλειδάριθμος και για τον ΟΑΕΔ

Ροή Ειδήσεων