Αποσχόληση συνταξιούχων: Ποιοι χάνουν το 60% της σύνταξής τους

Αποσχόληση συνταξιούχων: Ποιοι χάνουν το 60% της σύνταξής τους

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εφαρμόζεται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος, όχι αναπηρίας ή χηρείας. Το καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχων αφορά

α) πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται από 13/5/2016 και μετά, ανεξάρτητα εάν η ασκούμενη δραστηριότητα αναλήφθηκε πριν ή μετά την συνταξιοδότησή τους και

β) πρόσωπα που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και αναλαμβάνουν την ασκούμενη δραστηριότητα μετά την ανωτέρω ημερομηνία.

Το ποσό της ακαθάριστης σύνταξης ή συντάξεων σε περίπτωση συρροής, κύριας και επικουρικής, καταβάλλεται μειωμένο κατά 60% για όσο χρονικό διάστημα ο συνταξιούχος απασχολείται, ήτοι για όσες ημέρες αντιστοιχούν στην απασχόλησή του, για την οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης.

Στο άρθρο 20 Ν. 4387/2016 εμπίπτουν οι συνταξιούχοι λοιπών φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου (μετά την 13.5.2016) που έχουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό ξεπερνά ετησίως το ποσό των 4.923,12 ευρώ.

Από το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης εξαιρούνται ρητά οι μέχρι 12.5.2016 συνταξιούχοι λόγω γήρατος που έχουν αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχόληση μέχρι την ημερομηνία αυτή και συνεχίζουν την απασχόλησή τους. Σε συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ από 1.1.2017 και μετά που συνεχίζουν να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 έχουν εφαρμογή σε όσους συνταξιοδοτούνται από 1.1.2025.

Το άρθρο 20 του Ν. 4387/2016 εφαρμόζεται και στην περίπτωση συνταξιούχου του ΕΦΚΑ, ο οποίος από 13.5.2016 και εφεξής αυτοαπασχολείται ή εργάζεται ως μισθωτός σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας.
Δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί των διατάξεων του άρθρου 20 στην περίπτωση εργασίας συνταξιούχου, ο οποίος λαμβάνει είτε αυτοτελή, είτε αναλογική σύνταξη από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.