ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Έκθεση της EKT για την ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ

Έκθεση της EKT για την ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ

Η χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση της Ευρωζώνης αυξήθηκε το 2014 και έφθασε σε επίπεδο κοντά σε αυτό που είχε σημειωθεί πριν από την κρίση κρατικού χρέους, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στη σχετική ετήσια έκθεσή της.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι η χρηματοπιστωτική ενοποίηση της Ευρωζώνης κατέγραψε σημαντική πρόοδο στις περισσότερες αγορές και αυξήθηκε το 2014 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2013, λαμβάνοντας ως βάση τον σύνθετο δείκτη χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης FINTEC.

Πρόοδος υπήρξε στις αγορές χρήματος και ομολόγων καθώς και στην τραπεζική αγορά, ενώ η εικόνα σχετικά με την αγορά μετοχών είναι πιο ανάμεικτη.

Ο βαθμός ενοποίησης έχει βελτιωθεί, σημειώνει η έκθεση, ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, της δημιουργίας της τραπεζικής ένωσης - ιδιαίτερα του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας και της συνολικής αξιολόγησης των τραπεζών που προηγήθηκε της έναρξης λειτουργία τους, καθώς και του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης. Επίσης, μία σειρά μη συμβατικών μέτρων νομισματικής πολιτικής που έλαβε η ΕΚΤ, βοήθησαν να αντιμετωπισθεί ο χρηματοπιστωτικός κατακερματισμός της Ευρωζώνης.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι παραμένει καθοριστικής σημασίας η πλήρης εφαρμογή της τραπεζικής ένωσης, ώστε να διατηρηθεί η πρόοδος που έχει γίνει σχετικά με τη χρηματοπιστωτική ενοποίηση, να προωθηθεί η περαιτέρω εξέλιξή της και να περιορισθούν οι ενδεχόμενες αρνητικές παρενέργειες της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης σε μία κατάσταση κρίσης.

Στις αγορές χρήματος, το ποσοστό των ακάλυπτων διασυνοριακών συναλλαγών για διάρκεια μίας ημέρας επέστρεψε στα επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί πριν από τη χρεοκοπία της Lehman.

Η διασπορά των επιτοκίων, ανάλογα με τις διάφορες προθεσμίες, μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης μειώθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του 2014. Η αύξηση της εμπιστοσύνης, που σηματοδοτεί αυτή η πρόσβαση σε μεγαλύτερη διασυνοριακή χρηματοδότηση, αντανακλάται και στα χαμηλότερα επίπεδα υπερβάλλουσας ρευστότητας του τραπεζικού τομέα, σημειώνει η έκθεση.

Ο κατακερματισμός στις αγορές ομολόγων της Ευρωζώνης υποχώρησε περαιτέρω το 2014, σύμφωνα με τους δείκτες, ως αποτέλεσμα τουλάχιστον τριών κύριων παραγόντων: α) της εφαρμογής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες με προβλήματα, β) της προόδου στις μεταρρυθμίσεις της χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης και γ) των μέτρων νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ.

Η ενοποίηση βελτιώθηκε το 2014 και στις τραπεζικές αγορές της Ευρωζώνης. Η διασυνοριακή διασπορά των επιτοκίων για τα δάνεια και τις καταθέσεις των επιχειρήσεων συνέχισε να μειώνεται, όπως μειώθηκε και η διαφορά τους μεταξύ των χωρών που αντιμετωπίζουν προβλήματα και εκείνων που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Το γεγονός ότι η μείωση της διαφοράς είναι ιδιαίτερα ορατή για μικρά δάνεια δείχνει την επιτυχία ορισμένων μέτρων πολιτικής που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αναφέρει η έκθεση.

Η πρόοδος αναφορικά με την ενοποίηση των αγορών μετοχών είναι λιγότερο σαφής απ' ότι στις παραπάνω αγορές, σημειώνει η έκθεση Οι δείκτες που βασίζονται στις τιμές δείχνουν, για παράδειγμα, έναν μόνιμο κατακερματισμό των αγορών μετοχών μεταξύ των χωρών που αντιμετωπίζουν προβλήματα σε σχέση με εκείνες που δεν αντιμετωπίζουν.

Σχετικές ειδήσεις