ΚΥΠΡΟΣ

Κορoνοϊός στην Κύπρο: Αυτά είναι τα νέα μέτρα - Στη δημοσιότητα το διάταγμα του Υπ. Υγείας

Κορoνοϊός στην Κύπρο: Αυτά είναι τα νέα μέτρα - Στη δημοσιότητα το διάταγμα του Υπ. Υγείας

Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις:  Στη δημοσιότητα έδωσε το Υπουργείο Υγείας το νέο διάταγμα, το οποίο περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις για τον αθλητισμό, το θέατρο αλλά και τις αφίξεις των ταξιδιωτών προς την Κύπρο.

Διαβάστε αυτούσιο το διάταγμα:

Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου 2020, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορονοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 7) του 2021.

2. Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και λόγω αδήριτης ανάγκης που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τη διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, πέραν των μέτρων που έχουν εκδοθεί με το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19), Διάταγμα (Αρ. 6) του 2021, και χωρίς επηρεασμό όσων εκ των μέτρων εκείνων συνεχίζουν να ισχύουν, και

Επειδή με Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κήρυξε ως μολυσμένες τοπικές περιοχές με τον Κορωνοϊό COVID-19 δυνάμει του άρθρου 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260, τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, εκδίδονται τα ακόλουθα, με ισχύ από την 6η Φεβρουαρίου 2021 εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις παραγράφους του Διατάγματος:

2.1 Η παράγραφος 2.2 (ωφ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 6) του 2021, διαγράφεται και αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα παράγραφο (ωφ), με ισχύ από την 8η Φεβρουαρίου 2021:

«(ωφ) Αναστέλλεται η λειτουργία και η χρήση κλειστών και υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:

(i) της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και αγώνες ομαδικών αθλημάτων, χωρίς την παρουσία θεατών, για τα επαγγελματικά πρωταθλήματα των ομάδων Α ́ Κατηγορίας και εθνικών ομάδων, χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων και παρεμφερών υποδομών και με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων: Νοείται ότι, την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα επιτρέπεται η λειτουργία των αποδυτηρίων,

(ii) της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις ομαδικών αθλημάτων για τα επαγγελματικά πρωταθλήματα των ομάδων Β ́ Κατηγορίας, χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων και παρεμφερών υποδομών και με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων καθώς και της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων από την 13η Φεβρουαρίου 2021 για αγώνες ομάδων Β’ Κατηγορίας χωρίς την παρουσία θεατών:

Νοείται ότι, τη μέρα διεξαγωγής του αγώνα επιτρέπεται η λειτουργία των αποδυτηρίων,

(iii) της λειτουργίας των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων για ατομικές προπονήσεις χωρίς σωματική επαφή, νοουμένου ότι οι προπονούμενοι δεν υπερβαίνουν τα πέντε πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή, χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων και παρεμφερών υποδομών, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και του Υπουργείου Υγείας,

Νοείται ότι, για αθλήματα Κλασσικού Αθλητισμού επιτρέπεται σε υπαίθριες εγκαταστάσεις Στίβου, η ταυτόχρονη προπόνηση αθλητών και αθλητριών που δεν υπερβαίνουν τα πέντε πρόσωπα ανά ομάδα, περιλαμβανομένου και του προπονητή, νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός προσώπων ανά αθλητική εγκατάσταση δεν υπερβαίνει τα τριάντα πρόσωπα:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε μεγάλα γήπεδα ποδοσφαίρου επιτρέπεται η ταυτόχρονη προπόνηση αθλητών και αθλητριών που δεν υπερβαίνουν τα πέντε πρόσωπα ανά ομάδα, περιλαμβανομένου και του προπονητή, νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός προσώπων ανά αθλητική εγκατάσταση δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε πρόσωπα:

(iv) της λειτουργίας των κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων τις οποίες καθορίζει ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, για προπόνηση αθλητών και αθλητριών υψηλής επίδοσης, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (αθλητές και αθλήτριες που συμπεριλαμβάνονται στους Σχεδιασμούς Υψηλής Επίδοσης και Ταλέντων του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού), αθλητών και αθλητριών των εθνικών ομάδων όλων των αθλημάτων, καθώς και αθλητών και αθλητριών που βρίσκονται στη Δημοκρατία μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής αθλητών, στη βάση πρωτοκόλλων αθλητικής συνεργασίας, τα οποία έχει συνυπογράψει ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού με άλλα Κράτη, χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων και παρεμφερών υποδομών, νοουμένου ότι στις αθλητικές εγκαταστάσεις των 100 τ.μ. και άνω, δεν υπερβαίνουν τα πέντε πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή και ότι στις αθλητικές εγκαταστάσεις κάτω των 100 τ.μ. δεν υπερβαίνουν τα τρία πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή:

Νοείται ότι, ο κατάλογος των αθλητών και αθλητριών των εθνικών ομάδων καταρτίζεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Ομοσπονδία και τυγχάνει της έγκρισης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και του Υπουργείου Υγείας,

(v) με την έναρξη της ισχύος της παρούσας παραγράφου όλα τα πρόσωπα δεκαοκτώ ετών και άνω, τα οποία, με βάση τις πρόνοιες των υποπαραγράφων (i) έως (iv) επαναρχίζουν προπονήσεις, υποβάλλονται σε τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

2.2 Με ισχύ από την 8η Φεβρουαρίου 2021, η παράγραφος 2.2(ωδ) του περί Λοιμοκαθάρσεως

(Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 6) του 2021, διαγράφεται και αντικαθίσται με την ακόλουθη νέα παράγραφο (ωδ):

«(ωδ) Αναστέλλεται η λειτουργία των κολυμβητηρίων, εξαιρούμενης της χρήσης από άτομα με αναπηρίες για θεραπευτική άσκηση, καθώς και της προπόνησης προσώπων που εμπίπτουν στις πρόνοιες της παραγράφου (ωφ), τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και του Υπουργείου Υγείας,».

2.3 Με ισχύ από την 8η Φεβρουαρίου 2021, η παράγραφος 2.2(ωε) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 6) του 2021, τροποποιείται με τη διαγραφή του σημείου του κόμματος και την αντικατάστασή του με άνω κάτω τελεία και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

«Νοείται ότι, επιτρέπονται οι αθλητικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στις πρόνοιες της παραγράφου (ωφ), τηρουμένων των προνοιών της εν λόγω παραγράφου, καθώς και η άθληση σε χώρους στους οποίους επιτρέπεται η άθληση, δυνάμει της παραγράφου 2.2(ε) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 6) του 2021.».

2.4 Η παράγραφος (ωι) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 6) του 2021, διαγράφεται και καταργείται, από την 7η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 23.59 μ.μ.

2.5 Επιτρέπεται από την 8η Φεβρουαρίου 2021 η λειτουργία των υπαίθριων και κλειστών θεάτρων, αμφιθεάτρων, κινηματογράφων και αιθουσών θεαμάτων με μέγιστο αριθμό τους 50 θεατές και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας.

2.6 Η παράγραφος 2.9 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 6) του 2021, διαγράφεται και αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα παράγραφο 2.9:

«2.9 Επιτρέπεται η είσοδος στη Δημοκρατία προσώπων, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, από χώρες των κατηγοριών Α και Β, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει της εκτίμησης κινδύνου, όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας, υπό τους ακόλουθους όρους:

(α) Επιβάτες από χώρες της κατηγορίας Α, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού για περίοδο τριών ημερών, από την ημερομηνία άφιξής τους, η οποία υπολογίζεται ως ημέρα «0», καθώς και υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 μετά τη συμπλήρωση 72 ωρών από την ώρα άφιξής τους και αποδεσμεύονται εφόσον η ένδειξη της εξέτασης είναι αρνητική,

(β) επιβάτες από χώρες κατηγορίας Β:

(i) οφείλουν να κατέχουν πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19 από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη, με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρησή τους,

(ii) όπου τεκμηριωμένα οι αρχές της χώρας αναχώρησης δεν παρέχουν υπηρεσία μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19, τα εν λόγω πρόσωπα πραγματοποιούν τη μοριακή εξέταση αμέσως μετά την άφιξή τους στη Δημοκρατία το κόστος της οποίας καλύπτουν τα εν λόγω πρόσωπα,

(iii) οι οποίοι είναι Κύπριοι πολίτες, οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα ανήλικα τέκνα αυτών, καθώς και νόμιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία, οι οποίοι εισέρχονται στη Δημοκρατία από χώρες της κατηγορίας Β, εάν δεν κατέχουν πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19 από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρησή τους, πραγματοποιούν τη μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 αμέσως μετά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας καλύπτουν τα εν λόγω πρόσωπα,

(iv) που εμπίπτουν στις κατηγορίες (i) έως (iii) παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού για περίοδο τριών ημερών από την ημερομηνία άφιξής τους, η οποία υπολογίζεται ως ημέρα «0», καθώς και υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 μετά τη συμπλήρωση 72 ωρών από την ώρα άφιξής τους και αποδεσμεύονται εφόσον η ένδειξη της εξέτασης είναι αρνητική,

(γ) ανεξαρτήτως των προνοιών των υποπαραγράφων (α) και (β), πρόσωπα που αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες κατηγορίας Α και Β για σκοπούς υλοποίησης έργων του δημοσίου ή για άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις των οποίων η περίοδος διαμονής δεν υπερβαίνει τις 4 ημέρες:

(i) είτε προσκομίζουν πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19 από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη, με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρηση,

(ii) είτε πραγματοποιούν τη μοριακή εξέταση αμέσως μετά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας καλύπτουν τα εν λόγω πρόσωπα και παραμένουν σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος,

(iii) τα εν λόγω πρόσωπα οφείλουν να υποβάλλονται ημερησίως σε τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 μέχρι και την ημέρα αναχώρησής τους, να κατέχουν το αποδεικτικό της εξέτασης για σκοπούς ελέγχου καθώς και να λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης και αυτοπροστασίας στον χώρο στον οποίο διαμένουν,

(δ) πρόσωπα, τα οποία διαγνώσκονται θετικά στην ασθένεια του COVID-19, παραμένουν σε

καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.

2.7 Η υποπαράγραφος (α) της παραγράφου 2.13 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός

Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 6) του 2021, διαγράφεται και αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα παράγραφο (α):

«(α) Εάν η περίοδος διαμονής στη Δημοκρατία δεν υπερβαίνει τις 4 ημέρες:

(i) είτε προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19 από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη, με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρηση,

(ii) είτε πραγματοποιούν τη μοριακή εξέταση αμέσως μετά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας καλύπτουν τα εν λόγω πρόσωπα και παραμένουν σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος,

(iii) τα εν λόγω πρόσωπα οφείλουν να υποβάλλονται ημερησίως σε τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 μέχρι και την ημέρα αναχώρησής τους, να κατέχουν το αποδεικτικό της εξέτασης για σκοπούς ελέγχου καθώς και να λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης και αυτοπροστασίας στον χώρο στον οποίο διαμένουν,

(iv) πρόσωπα τα οποία διαγνώσκονται θετικά στην ασθένεια του COVID-19, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.».

2.8 Η παράγραφος 2.14 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 6) του 2021, διαγράφεται και αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα παράγραφο 2.14:

«2.14 Για πρόσωπα που εισέρχονται νόμιμα στην Δημοκρατία από νόμιμα σημεία εισόδου δια μέσου θαλάσσης, ισχύουν τα ακόλουθα:

(i) Εάν αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες της Κατηγορίας Α, μέσω σκαφών αναψυχής, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού για περίοδο τριών ημερών, από την ημερομηνία άφιξής τους, η οποία υπολογίζεται ως ημέρα «0», καθώς και υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση μετά τη συμπλήρωση 72 ωρών από την ώρα άφιξής τους και αποδεσμεύονται εφόσον η ένδειξη της εξέτασης είναι αρνητική,

(ii) για σκάφη αναψυχής, τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες Κατηγορίας Β, οι επιβαίνοντες προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19, με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρηση του σκάφους ή στα εν λόγω πρόσωπα διενεργείται μοριακή εξέταση στον χώρο ελλιμενισμού και σ ́ αυτή την περίπτωση παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού για περίοδο τριών ημερών, από την ημερομηνία άφιξή τους, η οποία υπολογίζεται ως ημέρα «0», καθώς και υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση μετά τη συμπλήρωση 72 ωρών από την ώρα άφιξής τους και αποδεσμεύονται εφόσον η ένδειξη της εξέτασης είναι αρνητική,

(iii) για σκάφη αναψυχής τα οποία αφικνούνται από χώρες που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Β και που κατά τις προηγούμενες 14 ημέρες από την άφιξή τους, δεν έχουν ελλιμενιστεί σε κανένα λιμάνι ή έχουν ελλιμενιστεί μόνο σε λιμάνια χωρών που ανήκουν στις κατηγορίες Α και Β, στους επιβαίνοντες διενεργείται μοριακή εξέταση για την ασθένεια COVID-19 κατά την άφιξή τους στον χώρο ελλιμενισμού και παραμένουν στο σκάφος σε καθεστώς αυτοπεριορισμού, για περίοδο τριών ημερών, από την ημερομηνία άφιξής τους, η οποία υπολογίζεται ως ημέρα «0», καθώς και υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση μετά τη συμπλήρωση 72 ωρών από την ώρα άφιξής τους και αποδεσμεύονται εφόσον η ένδειξη της εξέτασης είναι αρνητική,

(iv) τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις υποπαραγράφους (i) έως (iii) της παρούσας παραγράφου, τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία και διαγνώσκονται θετικά στην ασθένεια του COVID- 19, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας:

Νοείται ότι, οι διαχειριστές των νόμιμων σημείων εισόδου δια μέσου θαλάσσης, μεριμνούν έτσι ώστε οι επιβαίνοντες να συμμορφώνονται με όλα τα ανωτέρω.».

2.9 Η υποπαράγραφος (α) της παραγράφου 2.2 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 6) του 2021, τροποποιείται ως ακολούθως:

(i) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (iii) αυτής αμέσως μετά τη λέξη «φαρμακείο» (πρώτη γραμμή) της φράσης «ή μετάβαση σε Ιατρικό Συμβούλιο»,

(ii) με τη διαγραφή και αντικατάσταση της τρίτης επιφύλαξης αυτής, με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη:

«Νοείται περαιτέρω ότι, δύναται να γίνει χρήση και παρουσίαση έγγραφης δήλωσης κατ ́ εξαίρεση μετακίνησης με τη χρήση του εντύπου το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙ, από πρόσωπα άνω των 65 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι η κατ ́ εξαίρεση μετακίνησή τους δεν υπερβαίνει συνολικά τις δυο μετακινήσεις ημερησίως, καθώς και για μεταφορά ανηλίκου για σκοπούς δραστηριότητας, η οποία επιτρέπεται δυνάμει των περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διαταγμάτων (Αρ.6) και (Αρ.7) του 2021, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζεται αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας και ώρας δραστηριότητας.».

Ροή Ειδήσεων