ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ: Τα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων της μερικής απασχόλησης

ΕΦΚΑ: Τα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων της μερικής απασχόλησης

 Προσαύξηση 12% κάθε επιπλέον ώρας σε μερική απασχόληση - Μείωση προστίμου για ανασφάλιστο εργαζόμενο. 

Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων της μερικής απασχόλησης περιλαμβάνει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, εκτός από τα πρόστιμα , που ήδη προβλέπονται με τις ισχύουσες διατάξεις, θεσπίζεται η συστηματοποίηση των ελέγχων με τη διενέργεια υποχρεωτικών επανελέγχων, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, σε εργοδότες ή επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποπέσει σε παραβάσεις.

Επίσης, αν εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα μηνών, το πρόστιμο μειώνεται στο ποσό των 2.000 ευρώ.

ΜΕΤΡΑ ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από τη συμφωνηθείσα, ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνησή του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη.
Αν παρασχεθεί εργασία πέραν της συμφωνημένης, ο μερικώς απασχολούμενος δικαιούται αντίστοιχης αμοιβής με προσαύξηση 12% επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας που θα παράσχει.

Ο μερικώς απασχολούμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης, όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο. Σε κάθε περίπτωση η πρόσθετη αυτή εργασία δύναται να πραγματοποιηθεί, κατ' ανώτατο όριο μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ημερήσιου ωραρίου του συγκρίσιμου εργαζομένου».

Με την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης τα ελεγκτικά όργανα, κατά τη διενέργεια του ουσιαστικού ελέγχου, ερευνούν την ασφάλιση των εργαζόμενων της εν λόγω κατηγορίας ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών επί της αντίστοιχης αμοιβής, προσαυξημένης κατά 12% για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο αρμόδιος Προϊστάμενος του ελεγκτικού οργάνου που διαπίστωσε την παράβαση αδήλωτης εργασίας υποχρεούται να δώσει εντολή διενέργειας ενός τουλάχιστον επανελέγχου της παραβατικής επιχείρησης/εκμετάλλευσης, ο οποίος πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της διαπίστωσης παράβασης της αδήλωτης εργασίας προκειμένου να ελεγχθεί τυχόν υποτροπή.

Με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, προβλέπεται η υποχρέωση του αρμοδίου Προϊσταμένου του ελεγκτικού οργάνου του e-Ε.Φ.Κ.Α. που διαπίστωσε την παράβαση της αδήλωτης εργασίας, να διενεργήσει επανέλεγχο στην επιχείρηση εντός προθεσμίας δώδεκα μηνών από τη διαπίστωση της παράβασης, προκειμένου να διερευνηθεί η περίπτωση της υποτροπής.

Επιπροσθέτως, καταργείται η διάταξη που καθιέρωνε τον αναδρομικό και άνευ ετέρου καταλογισμό των ασφαλιστικών εισφορών για το τρίμηνο αμέσως μετά την έκδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου (ΠΕΠ).
Έτσι από 12-3-2020 και εφεξής καταργείται το πρόστιμο της ΠΕΠΑ και όσες πράξεις τυχόν εκδόθηκαν από δημοσιεύσεως της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης και εφεξής ακυρώνονται οίκοθεν.

Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου (ΠΕΠ), ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, μέσα σε εξήντα ημέρες από την επίδοσή της, κατά την κείμενη νομοθεσία. Μέσα στην ίδια προθεσμία, η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου, στην αρμόδια Υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή e-Ε.Φ.Κ.Α,), σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης Υ.Α.
Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίμου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Αν, εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα μηνών, το πρόστιμο μειώνεται στο ποσό των 2.000 ευρώ.

Ειδικά στις περιπτώσεις εποχικών εργασιών μειώνεται στο ποσό των 5.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών. Εφόσον ο χρόνος λειτουργίας της εποχικής επιχείρησης ή εκμετάλλευσης δεν επαρκεί για τη συμπλήρωση του ελάχιστα απαιτούμενου χρόνου απασχόλησης (τρίμηνο), ο εργοδότης υποχρεούται να συμπληρώσει με κατάτμηση τον υπόλοιπο χρόνο του τριμήνου κατά την επόμενη περίοδο λειτουργίας.

Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, περί υποχρέωσης επαναπρόσληψης εργαζομένων εποχικών επιχειρήσεων, εξακολουθούν να ισχύουν. Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείωση του προσωπικού από την ημερομηνία και ώρα του ελέγχου και καθ' όλη τη διάρκεια των ως άνω περιόδων, κατά περίπτωση».

Οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν από 12-3-2020 και εφεξής και αποτελεί προϋπόθεση για τη μείωση του ποσού του προστίμου, που έχει επιβληθεί στον εργοδότη, η υποχρέωση του να μην προβεί σε μείωση του προσωπικού του.
Ως μείωση προσωπικού θεωρείται:

Η μείωση του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούνταν στην επιχείρηση, κατά την ημέρα και ώρα του ελέγχου, προσαυξημένο κατά τον αριθμώ των ατόμων που αυτός προσέλαβε, μετά τον έλεγχο.
Με τον όρο «απασχολούνταν» νοούνται οι εργαζόμενοι, για τους οποίους ο εργοδότης, κατά τον έλεγχο, τηρούσε τα νόμιμα προβλεπόμενα ασφαλιστικά στοιχεία (Πίνακας Προσωπικού, Αναγγελία Πρόσληψης κλπ).
Η αλλαγή στο καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων, από πλήρη σε μερική, ή εκ περιτροπής απασχόληση,
Η θέση των εργαζομένων σε διαθεσιμότητα,
Η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη,
Η οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου.
Εάν μειωθεί το προσωπικό, εξαιτίας των περιπτώσεων (1), (4) και (5) που περιγράφονται παραπάνω, ο εργοδότης υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που επήλθε η μείωση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, με ίδιους όρους εργασίας, ώστε να παραμείνει σταθερός ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης. Το διάστημα που μεσολαβεί από τη μείωση του προσωπικού έως τη νέα πρόσληψη, προσαυξάνει την ελάχιστη περίοδο κατά την οποία ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να μειώσει το προσωπικό του.

Το μειωμένο ποσό του προστίμου καταβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΕΑΟ, εντός προθεσμίας δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της Πράξης Επιβολής Προστίμου (ΠΕΠ).
Εντός πέντε ημερών από την καταβολή του προστίμου, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει στην Υπηρεσία:

ασφαλιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν την πρόσληψη του απαιτούμενου αριθμού εργαζομένων, ώστε να δικαιούται τη μείωση αυτού (Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης, Αναγγελία Πρόσληψης) και
Υ.Δ. επιλογής διάρκειας της σύμβασης, μη υποτροπής κατά το άρθρο 5, παρ. 4 του ν.4554/2018, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 4635/2019, αποδοχής του προστίμου και παραίτησης από την άσκηση των προβλεπόμενοι ένδικων βοηθημάτων.
Εάν, μετά τη χρήση της έκπτωσης, διαπιστωθεί η μη συνδρομή των προϋποθέσεών της, η αρμόδια Υπηρεσία βεβαιώνει σε βάρος του εργοδότη το υπολειπόμενο του αρχικού προστίμου (ΠΕΠ) ποσό, ενημερώνοντάς τον σχετικά.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Κορονοϊός: Προσοχή - Αυτό είναι το σύμπτωμα που δεν πρέπει να αγνοήσει κανείς

Κορονοϊός - Σοκαριστική ανακάλυψη - Μπορεί να εξαπλωθεί και μέσω του αέρα

Κορονοϊός: Πότε θα τελειώσει ο εφιάλτης που ζούμε; Τα τέσσερα σενάρια

ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, δηλαδή, εάν σε επανέλεγχο που πραγματοποιείται εντός τριών ετών από τον πρώτο έλεγχο, διαπιστωθεί ότι απασχολεί ανασφάλιστους εργαζομένους, το πρόστιμο των 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, προσαυξάνεται:

α) κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση και

β) κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση.

Επιβάλλεται, κατά τα γνωστά, το πρόστιμο της ΠΕΠ υποτροπής (Ι1ΕΠΥ) και οι παραβάτες εργοδότες εκπίπτουν του δικαιώματος παραμονής στο ευνοϊκό καθεστώς, ή μελλοντικής υπαγωγής τους σε αυτό, καθώς όπως αναφέρεται και στην προηγούμενη παράγραφο, η υποβολή Υ.Δ. μη υποτροπής, αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη για χορήγηση της έκπτωσης.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Τσουκαλάς στο Newsbomb.gr για επίδομα 800 ευρώ: Οι «παγίδες» που πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων