Τι ισχύει με τη χορήγηση δανείων και την αποπληρωμή δόσεων σε υπαλλήλους του ΟΑΕΔ

Τι ισχύει με τη χορήγηση δανείων και την αποπληρωμή δόσεων σε υπαλλήλους του ΟΑΕΔ

Τις αλλαγές που θα ισχύουν στο εξής στους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης δανείων σε υπαλλήλους του ΟΑΕΔ, περιγράφει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που εξέδωσαν τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών

Τροποποιώντας παλαιότερη σχετική απόφαση (αριθμ. 191745/05/6.2.2006 (Β΄ 195) διευκρινίζεται ο αριθμός των δόσεων και ο τρόπος αποπληρωμής των δανείων. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι τα δάνεια πρέπει να εξοφλούνται με ίσες μηνιαίες δόσεις που παρακρατούνται από τις αποδοχές του υπαλλήλου. Η έναρξη καταβολής των δόσεων πραγματοποιείται από τον επόμενο μήνα από εκείνον που χορηγήθηκε το δάνειο.

Οι δόσεις ορίζονται ως ακολούθως:

Α) Για δάνειο τακτικών αποδοχών ενός μηνός, 24 δόσεις

Β) Για δάνειο τακτικών αποδοχών δύο μηνών, 48 δόσεις

Γ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών τριών μηνών, 72 δόσεις 

Δ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών τεσσάρων μηνών, 96 δόσεις

Ε) Για δάνειο τακτικών αποδοχών πέντε μηνών, 120 δόσεις

ΣΤ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών έξι μηνών, 144 δόσεις

Ζ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών επτά μηνών, 168 δόσεις

Η) Για δάνειο τακτικών αποδοχών οκτώ μηνών, 192 δόσεις

Θ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών εννέα μηνών, 216 δόσεις

Ι) Για δάνειο τακτικών αποδοχών δέκα μηνών, 240 δόσεις

Σε περίπτωση που ο υπάλληλος που έλαβε δάνειο παραιτηθεί ή απολυθεί, τότε ολόκληρο το υπόλοιπο ποσό από το οφειλόμενο δάνειο παρακρατείται από την αποζημίωση που δικαιούται να λάβει.