ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι λαμβάνουν έκπτωση ΦΠΑ για δαπάνες διαµόρφωσης κτιρίων

Ποιοι λαμβάνουν έκπτωση ΦΠΑ για δαπάνες διαµόρφωσης κτιρίων
Pixabay

Πολλές επιχειρήσεις που µίσθωναν ένα ακίνητο και προέβαιναν με ίδια έξοδα σε δαπάνες διαµόρφωσής του, έρχονταν αντιµέτωπες κατά τον φορολογικό έλεγχο µε το αν δικαιούνταν ή όχι την έκπτωση του ΦΠΑ επί των δαπανών αυτών και ανεξάρτητα από το αν πραγµατοποιούσαν δραστηριότητα υπαγόµενη σε ΦΠΑ. 

Ως δαπάνες διαµόρφωσης κτιρίων δεν εννοούνται οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης του κτιρίου για τις οποίες αναγνωρίζεται κανονικά το δικαίωµα έκπτωσης, χωρίς να τίθεται θέµα διακανονισµού.

Το ζήτηµα αυτό απασχόλησε το ΣτΕ το οποίο µε την υπ. αριθµ. 1108/2021 απόφασή του, έκρινε ότι ανεξαρτήτως από το αν οι ως άνω δαπάνες για εγκαταστάσεις και βελτιώσεις σε µισθωµένα ακίνητα (τρίτων) συνιστούσαν επενδυτικά αγαθά (ζήτηµα το οποίο θα ήταν εξεταστέο αν η κρινόµενη διαφορά αφορούσε την επιστροφή του φόρου), η επιχείρηση είχε, πάντως, δικαίωµα να εκπέσει από τον φόρο των εκροών της τον αναλογούντα φόρο µε τον οποίο επιβαρύνθηκαν οι ένδικες δαπάνες βελτιώσεων κ.λπ. επί των κτιρίων τα οποία χρησιµοποίησε για την άσκηση υπαγόµενης στον φόρο δραστηριότητας.

Εν συνεχεία, και έπειτα από µια σειρά συναφών αποφάσεων της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (∆Ε∆) της ΑΑ∆Ε οι οποίες προσαρµόσθηκαν µε την ανωτέρω απόφαση του ΣτΕ, αποφασίστηκε από την πολιτεία να γίνει τροποποίηση της ανωτέρω διάταξης.

Έτσι, από τις 24.3.2023 και έπειτα ισχύουν τα εξής:

  • Με την τροποποίηση που επήλθε µε το άρθρο 32 του Ν. 5024/2023 και µε ισχύ από 24.2.2023, οι δαπάνες διαµόρφωσης µισθωµένων κτιρίων συνεχίζουν να θεωρούνται επενδυτικό αγαθό, αλλά χωρίς την προϋπόθεση της χρήσης του ακινήτου για εννέα χρόνια. Ωστόσο, ως επενδυτικό αγαθό θα παρέχεται µεν δικαίωµα έκπτωσης και επιστροφής του ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία αυτού, αλλά θα παρακολουθείται το δικαίωµα αυτό για µια 5ετία (πενταετής διακανονισµός).
  • Αν κατά τη διάρκεια της περιόδου του πενταετούς διακανονισµού λήξει η χρήση του ακινήτου από τον µισθωτή θα ενεργείται εφάπαξ διακανονισµός και ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα εναποµείναντα έτη του διακανονισµού της πενταετίας θα επιστρέφεται στο ∆ηµόσιο µέσω της δήλωσης ΦΠΑ.