ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βελτιώσεις στο ΕΣΠΑ ζητά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Βελτιώσεις στο ΕΣΠΑ ζητά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει πολιτικές που αποσκοπούν στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής των κρατών μελών της, ωστόσο μένει να γίνουν πολλά ακόμη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση διοχετεύεται στα μέτρα και τα έργα που επιτυγχάνουν τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) στην ειδική έκθεση που δημοσίευσε σήμερα σχετικά με τη χρηματοδότηση βάσει επιδόσεων στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής συνοχής.

Η μεγαλύτερη σύνδεση της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής με τις επιδόσεις αποτελεί κοινό στόχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής αντιστοιχούν στο ένα τρίτο περίπου του προϋπολογισμού της ΕΕ (357 δισ. ευρώ για τη δημοσιονομική περίοδο 2014-2020 και 373 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027). Η εκτέλεση των δαπανών βασίζεται σε ένα σύστημα επιμερισμού της ευθύνης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών αρχών.

Στόχος του ελέγχου που διενήργησε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ήταν να αξιολογηθεί πώς η Κομισιόν και τα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν αυτά τα νέα μέσα για τη σύνδεση της χρηματοδότησης με τις επιδόσεις την περίοδο 2014-2020.

Οι ελεγκτές διατυπώνουν σειρά συστάσεων προς την Επιτροπή για μελλοντικές βελτιώσεις. Συνιστούν, κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες που παρέχουν οι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι (που αντικατέστησαν τις παρεμφερείς «εκ των προτέρων αιρεσιμότητες»).

Ακόμη, προτρέπουν την Επιτροπή να προετοιμάσει εγκαίρως το έδαφος για μια αποτελεσματική ενδιάμεση επανεξέταση όσον αφορά την περίοδο 2021-2027.

Τέλος, συνιστούν να αποσαφηνιστούν περαιτέρω, αφενός, οι κανόνες που διέπουν το μοντέλο χρηματοδότησης «χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με δαπάνες» και, αφετέρου, η προσέγγιση για την παροχή διασφάλισης σχετικά με την ενωσιακή χρηματοδότηση βάσει του εν λόγω μοντέλου.

Ρoή Ειδήσεων