ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΒΕ: Εγκρίθηκε η συγχώνευση με την Ecojoule Solar

ΕΛΒΕ: Εγκρίθηκε η συγχώνευση με την Ecojoule Solar

Η ΕΛΒΕ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι στις 10 Οκτωβρίου καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η με αριθμό Κ2-6080-10/10/2013 απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση της εισηγμένης και της κατά 100% θυγατρικής της Ecojoule Solar, με αριθμό ΓΕΜΗ 007337301000, με απορρόφηση της δεύτερης εταιρίας από την πρώτη.

Υπενθυμίζεται ότι η συγχώνευση αποφασίστηκε σύμφωνα με τις από 11/12/2012, 26/3/2013 και 19/8/2013 αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΕΛΒΕ, και τις από 11/12/2012, 26/3/2013 και 19/8/2013 αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της απορροφούμενης, τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και την υπ' αριθμό 10259-24/9/2013 πράξη της συμβολαιογράφου Καβάλας Αικατερίνης Πανταζή.