ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές

Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές

Απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα σχετικά με τις συναλλαγές των επενδυτών, μετά την επαναλειτουργία της Χρηματιστηριακής Αγοράς, δίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

1. Με ποια κεφάλαια είναι δυνατή η επένδυση σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα; Ποια θεωρούνται «νέα κεφάλαια» για τους επενδυτές;

Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές και Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης στην Ελλάδα, είναι δυνατή με «νέα κεφάλαια».

«Νέα κεφάλαια» είναι αυτά που πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς, μετά την έναρξη ισχύος της Απόφασης και προέρχονται από: α) Έμβασμα εξωτερικού, β) το προϊόν πώλησης ελληνικών ή αλλοδαπών χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, εκτός από μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, γ) επιστροφή ασφαλειών (margin), των περιπτώσεων που αναφέρονται στην περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 1 της Απόφασης, δ) χρηματικές διανομές στους δικαιούχους των χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως πληρωμές τοκομεριδίων, μερισμάτων και άλλες σχετικές μορφές εσόδων, ε) πιστώσεις από θέσεις σε παράγωγα, στ) υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος της Απόφασης πιστωτικά υπόλοιπα πελατών σε επενδυτικούς λογαριασμούς που τηρούνται σε Τράπεζες, από Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ζ) καταβολή μετρητών.

2. Σε ποια χρηματοπιστωτικά μέσα επιτρέπονται συναλλαγές;

Επιτρέπονται συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, ήτοι κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές και Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης στην Ελλάδα και τα οποία στην Απόφαση αναφέρονται ως «Χρηματοπιστωτικά Μέσα».

3. Το προϊόν εξαγοράς αλλοδαπών αμοιβαίων κεφαλαίων δύναται να θεωρηθεί ως «νέα κεφάλαια»;

Όχι, γιατί ως «νέα κεφάλαια», σύμφωνα με την Απόφαση, δεν νοείται, εν γένει, το προϊόν εξαγοράς μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

4. Θεωρούνται ως «νέα κεφάλαια» τα ίδια διαθέσιμα των εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, τα οποία ήταν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, πριν την έκδοση της Απόφασης;

Όχι, δεν θεωρούνται «νέα κεφάλαια» τα ίδια διαθέσιμα των εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς η Απόφαση αναφέρει ως «νέα κεφάλαια» μόνο τα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών τους.

5. Επιτρέπεται η αγορά ιδίων μετοχών από εισηγμένες εταιρείες;

Ναι, εφόσον οι συναλλαγές διενεργούνται με «νέα κεφάλαια», όπως αυτά ορίζονται στην απάντηση της πρώτης ερώτησης.

6. Μπορούν οι επενδυτές να αγοράσουν χρηματοπιστωτικά μέσα του εξωτερικού (πχ μέσω της πλατφόρμας ΧΝΕΤ);

Όχι, καθώς, όπως προκύπτει από την απάντηση της δεύτερης ερώτησης, οι εν λόγω αγορές δεν περιλαμβάνονται στις επιτρεπτές. Επιτρέπονται, ωστόσο, οι πωλήσεις χρηματοπιστωτικών μέσων του εξωτερικού.

7. Μπορούν οι επενδυτές να αγοράσουν μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων;

Όχι, όταν αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές και Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης στην Ελλάδα, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της Απόφασης. Συνεπώς, επιτρέπονται οι συναλλαγές σε Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs).

8. Μπορούν οι επενδυτές να εξαγοράσουν μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς;

Όχι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την 725/3.8.2015 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη συνέχιση της αναστολής εξαγοράς αυτών των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.

9. Επιτρέπονται μεταφορές κεφαλαίων, ώστε να καθίσταται δυνατή η επανεπένδυση διαθεσίμων σε χρηματοπιστωτικά μέσα του εξωτερικού από:

α) ΟΣΕΚΑ του Ν. 4099/2012 και ΟΕΕ του Ν. 4209/2013 που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης ΑΕΔΟΕΕ που έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,

β) Ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Ν. 3371/2005,

γ) ασφαλιστικές εταιρίες του Ν.δ. 400/1970,

δ) ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και

ε) ασφαλιστικούς οργανισμούς / φορείς κοινωνικής ασφάλισης;

Ναι, στο βαθμό που η επανεπένδυση διαθεσίμων σε χρηματοπιστωτικά μέσα του εξωτερικού θα γίνεται, σύμφωνα με την ισχύουσα επενδυτική πολιτική των ανωτέρω. Ως αρχικό χαρτοφυλάκιο επενδεδυμένο σε χρηματοπιστωτικά μέσα του εξωτερικού νοείται αυτό που υπήρχε στις 31 Ιουλίου 2015.

Η αξία πώλησης των χρηματοπιστωτικών μέσων του εξωτερικού που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο είναι αυτή που καθορίζει κάθε φορά την αξία της επανεπένδυσης. Για παράδειγμα, αν η αξία πώλησης κάποιων χρηματοπιστωτικών μέσων του εξωτερικού στις 12 Αυγούστου 2015 είναι 100 ευρώ, τότε αυτό το ποσό μπορεί να επανεπενδυθεί στο εξωτερικό, ανεξάρτητα αν η αξία αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων στις 31 Ιουλίου 2015 (ημερομηνία έκδοσης του ΦΕΚ της Απόφασης) ήταν 70 ή 120 ευρώ. Στα προς επανεπένδυση κεφάλαια περιλαμβάνονται και αυτά που προέρχονται από εξοφλήσεις τέτοιων χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς και από διανομές συνδεόμενες με αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα του εξωτερικού.

10. Η κατάθεση μετρητών από τους επενδυτές στο ταμείο των εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών υπόκειται σε ελέγχους;

Ναι, υπόκειται στους ίδιους ελέγχους που προβλέπονταν και πριν την έκδοση της από Απόφασης, ενδεικτικά αυτούς που προκύπτουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί καταπολέμησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

11. Δύναται το προϊόν εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών επί Χρηματοπιστωτικών Μέσων να πιστώνεται σε τραπεζικό λογαριασμό εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος;

Ναι. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 της Απόφασης, το προϊόν εκκαθάρισης και διακανονισμού των παραπάνω συναλλαγών δύναται να πιστώνεται σε τραπεζικό λογαριασμό μέχρι και του τελικού δικαιούχου και εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, εφόσον μέσω του λογαριασμού αυτού γινόταν η εκκαθάριση και ο διακανονισμός των συναλλαγών του οικείου επενδυτικού λογαριασμού, πριν την έναρξη ισχύος της τραπεζικής αργίας της 28ης Ιουνίου 2015.

12. Ισχύει η δυνατότητα παροχής πίστωσης εντός της προθεσμίας εκκαθάρισης των συναλλαγών από τις ΑΕΠΕΥ προς τους πελάτες της με τους ίδιους όρους;

Όχι, σύμφωνα με την Απόφαση 725/3.8.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανεστάλη για 15 ημέρες η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων ως προς την παροχή πίστωσης εντός της προθεσμίας εκκαθάρισης των συναλλαγών από εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

Οι ανοικτές πωλήσεις

Επίσης, δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ περί της απαγόρευσης των ανοικτών πωλήσεων και της δημιουργίας ή αύξησης των αρνητικών καθαρών θέσεων επί μετοχών εισηγμένων στην αγορά αξιών του ΧΑ και στην ΕΝΑ (Εναλλακτική Αγορά)

1. Σύμφωνα με την απαγόρευση για τις συναλλαγές σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό μέσο οι οποίες οδηγούν σε δημιουργία ή αύξηση των αρνητικών θέσεων, μπορεί ο επενδυτής να ανοίξει θέση πώλησης (short position) σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) με υποκείμενη αξία μετοχές;

Όχι, στην περίπτωση που δημιουργεί ή αυξάνει αρνητική καθαρή θέση στη συγκεκριμένη υποκείμενη αξία. Ωστόσο, μπορεί να ανοίξει θέση πώλησης σε futures στην περίπτωση που αντισταθμίζει ήδη υπάρχουσα θετική θέση (long position) στη συγκεκριμένη υποκείμενη αξία και μέχρι την πλήρη αντιστάθμιση της θέσης.
Η ίδια λογική ισχύει και για τις συναλλαγές σε ΣΜΕ (futures) με υποκείμενη αξία δείκτες.

2. Η απαγόρευση συναλλαγών που οδηγούν σε δημιουργία ή αύξηση της αρνητικής θέσης αφορά συναλλαγές σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα;

Η συγκεκριμένη απαγόρευση καταλαμβάνει όλες τις συναλλαγές στα χρηματοπιστωτικά μέσα που περιλαμβάνονται στο Τμήμα Ι του Πρώτου Παραρτήματος του κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 918/2012 από 5 Ιουλίου 2012 της Επιτροπής σε σχέση με το σχηματισμό της καθαρής αρνητικής θέσης. Ειδικά, συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με Δείκτες (Iindices) και Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs) καταλαμβάνονται στο βαθμό που οι εισηγμένες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ) μετοχές και επί των οποίων αρμόδια εποπτική Αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστό μεγαλύτερο του 5% της αξίας του χρηματοπιστωτικού μέσου.

3. Η απαγόρευση για τις ανοικτές πωλήσεις μετοχών καταλαμβάνει και τις πωλήσεις μετοχών που πρόκειται να εκκαθαριστούν με αγορά εντός της ίδιας ημέρας (ενδοσυνεδριακά);
Ναι.