ΕΡΓΑΣΙΑ

Δήμος Σπάρτης: Πρόσληψη 33 ατόμων

Δήμος Σπάρτης: Πρόσληψη 33 ατόμων

Ο δήμος Σπάρτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων.

Ειδικότερα :

Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (εκσκαφέα – φορτωτή Β΄ ομάδας Δ΄ τάξης).

Τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Γεωργικών Ελκυστήρων (Τρακτέρ)  Οκτώ (8) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτου.

Είκοσι ενός (21) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πυροπροστασίας για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας –πυροπροστασίας.